Home Astrologi Zodiakens hus

Zodiakens hus

by Charlotta

Zodiaken är namnet på den cykel som tolv utvalda stjärnkonstellationer tycks förflytta sig genom under ett år. I själva verket är det naturligtvis så att Jorden också förflyttar sig, men zodiaken är konstruerad som om Jorden är den fasta punkten som alla andra himlakroppar rör sig runt. Zodiaken är uppdelad i tolv hus som motsvarar årets tolv månader, i det västerländska systemet ligger husens respektive start och slut något förskjutna i förhållande till månaderna medan de i det vediska systemet börjar och slutar i mitten av månaderna.

Bakgrunden till zodiakens uppkomst är att människan tidigt förstod att himlakropparna påverkar livet på Jorden. Var galaxens himlakroppar befinner sig i förhållande till Jorden och till varandra påverkar energierna i hela galaxen, även de kring och på Jorden. Precis som vår egen planet är en individ med egen energisignatur är alla andra planeter och solar också individer med specifika energier. Efterhand som de förflyttar sig i sina banor kommer de närmre respektive längre bort från varandra och olika energikombinationer uppstår, förstärks respektive försvagas. En del av dessa energiförändringar är stora nog att märkas genom hela galaxen, vissa mer och andra mindre beroende på avstånd och himlakropparnas storlek.

Astrologin, som är den fysikaliska disciplin som bland annat beskriver himlakropparnas påverkan på människan, är förvisso känd av människan men den är till stor del missförstådd och nedvärderad sedan lång tid. Istället för att betraktas som den seriösa och väl underbyggda vetenskap den är betraktas den av många som ett oseriöst påhitt med enbart underhållningsvärde. Tusentals år tillbaka var astrologin högt skattad och en viktig informationskälla för det mesta som rörde människan och det liv hon levde, men den kunskapen trängdes undan av religionen och glömdes så småningom bort. Nu närmar vi oss åter en tid då människan kommer att förstå och ta hänsyn till himlakropparnas betydelse för livet på Jorden.

I zodiaken representeras varje hus av en specifik stjärnkonstellation, även kallad stjärnbild eller soltecken. Vilken stjärnbild solen står i när man föds är en av de astrologiska parametrar som påverkar en människas personlighet och livsväg. Andra viktiga astrologiska parametrar är var månen och de andra planeterna i vårt solsytem befinner sig samt vilken stjärnbild man har i första huset, andra huset och så vidare. Varje planet har sin speciella energisignatur som berättar om vilken typ av påverkan den har på sin omgivning och därmed också på oss människor. Zodiakens tolv hus representerar också tolv olika områden i livet, beroende på i vilka hus planeterna befinner sig vid en människas födelse påverkas människans liv på olika sätt. Eftersom husen numreras med start vid ascendentens placering vid födelseögonblicket kommer husens placering att vara specifik för varje människa.

Medan de astrologiska energierna påverkar alla människor och allt levande är det inte alla människor som uppfattar att de blir påverkade. Beroende på hur man lever och hur känslig man är kan effekten av andra energier överrösta den astrologiska påverkan, eller så kanske man inte är så uppmärksam på sina egna känslor och hur man mår att man noterar skillnaderna eller kopplar ihop dem med himlakropparnas rörelser. De effekter som flest människor är medvetna om och som också är socialt accepterade att prata om är hur solen och månen påverkar oss. Många människor mår sämre under vintern när solen är längre bort och solinstrålningen begränsad och många upplever att de sover sämre vid fullmåne, motsvarande påverkan sker av alla andra stjärnor och planeter. Bättre förståelse för den astrologiska påverkan på hälsa, humör och välmående skulle kunna vara till stor hjälp för många människor i vardagen, till exempel genom möjligheter att välja bättre lämpade tillfällen för viktiga möten och händelser.

Genom att avläsa hur stjärnhimlen såg ut vid födelseögonblicket kan man avgöra sannolikheten för vissa personlighetsdrag, för hur olika faser av livet kommer att gestalta sig och för vilka svårigheter personen kommer att ställas inför. Denna avläsningen är dock bara en parameter av flera som ska vägas in i den totala upplevelsen av en inkarnation. Ett födelsehorskop är inte ett facit över hur livet kommer att bli men det kan vara en karta som ger vissa förklaring och hjälp på vägen. På samma sätt löser andra astrologiska avläsningar inga problem men de kan vara en hjälp i att förstå sig själv, andra människor och olika företeelser och att skapa bättre förutsättningar för att lyckas med det man företar sig.

Inom de närmsta fem åren kommer synen på astrologi att förändras dramatiskt i hela västvärlden. Förståelsen för vad astrologin egentligen beskriver och hur den informationen kan vara användbar i beslutsfattande sammanhang kommer att spridas snabbt och hänsyn till himlakropparnas positioner kommer att börja tas inför alla viktiga beslut på allt från lokal till global nivå. Astrologin kommer återigen att komma att betraktas som en seriös och pålitlig vetenskap som bidrar med mycket värdefull information till människan vilket kommer att leda till att astrologin och astronomin ser likheterna hos varandra istället för skillnaderna och börjar samarbeta.

/Galaktiker kanaliserad av Charlotta

Powered by Calculate Your BMI