Home Barn och familj Föräldraskapet och de nya barnen

Föräldraskapet och de nya barnen

by Charlotta

Det är föräldrarna till de nya barnen som kommer att märka av förändringen först eftersom det är de som möter de nya barnen först. Medan de nya barnen finner sin situation naturlig och självklar upptäcker föräldrarna ganska snabbt att de här barnen är annorlunda på sätt som är svåra att beskriva och som ställer helt nya krav på föräldrarna. Den traditionella föräldrarollen som varit i stort sett den samma under människans historia behöver nu förändras och ta en annan form. För första gången är det föräldrarna som ska anpassa sig efter barnen istället för som det brukar vara, att barnen anpassar sig för att lära sig passa in i de vuxnas värld.

Att bli förälder är alltid en omvälvande uppelvelse och kan vända upp och ner på både livet och självbilden, men att bli förälder till de nya barnen lägger till ytterligare dimensioner och svårigheter. Alla svårigheter man ställs inför, men också allting fantastiskt och det som är konstigt behöver man komma underfund med och finna lösningar och förhållningssätt till på egen hand. Det finns ingen färdig mall som beskriver hur man är förälder till de nya barnen utan varje steg på vägen måste föräldrarna själva upptäcka tillsammans med barnet.

Från att den traditionella föräldrarollen alltid har varit den naturliga ledaren, den som kan mest och vet bäst och den som bestämmer över barnet, måste nu föräldrarollen förändras dramatiskt. Det är inte längre självklart att man som förälder vet mer än barnet, att man själv har rätt och barnet har fel eller att man är den som tar ledarrollen och bestämmer över barnet. Lika ofta kan det vara barnet som tar den klassiska föräldrarollen och visar sina föräldrar vad som är bäst eller berättar hur något ska göras, som förklarar för föräldrarna hur saker fungerar och som vet hur problem och besvärliga situationer ska lösas.

I det läget är det viktigt att inte vara principfast och hävda sin rätt som förälder utan att vara flexibel, anpassningsbar och lyhörd så att man enkelt kan skifta roll från att leda till att följa, från att tala till att lyssna. Föräldraskapet övergår från att vara ett statiskt ledarskap till att bli en dynamisk ledarroll som man delar med någon annan. Den nya föräldrarollen kan liknas vid en avancerad dans där man ömsom för och ömsom följer och där man hela tiden måste vara uppmärksam och beredd på att både ge och ta emot information allt efter situationens behov. Lika viktigt är det dock att inte lägga över ansvaret på barnet, barnets roll kan vara rådgivande men det är alltid föräldrarna som fattar besluten. Oavsett barnets förmågor är föräldrarna barnets förmyndare och därmed juridiskt ansvariga.

Nyckeln till det nya föräldraskapet ligger i att acceptera att föräldern och barnet båda är kompetenta och resursstarka individer som är bra på olika saker, och att den ena inte per definition har bestämmanderätt över den andra. Föräldraskapet har aldrig haft bättre förutsättningar att vara så enkelt, utvecklande och roligt som det har nu, men bara om man är beredd att ge avkall på den traditionella ledarroll som man tror att föräldraskapet berättigar till. Att vara förälder till de nya barnen är något av det mest utvecklande och lärorika en människa kan göra, mycket av den kunskap barnen förmedlar är så ny att den ännu inte finns på andra ställen i världen än hos de nya barnen.

Detta skifte i föräldrarollen har redan kunnat anas sedan 2012 men från och med de barn som föds 2020 kommer skillnaden i barnens behov att vara tydlig. Allt fler barn kommer att komma in med endast nya energier och inom några år kommer alla barn som föds att bara ha de nya energierna. Som förälder gör man klokt i att förbereda sig på de nya förutsättningarna, både för barnets skull och för sin egen.

Att vara förberedd innebär inte att ha alla svaren och lösningarna klara, det är omöjligt eftersom man inte vet vilka behov barnet kommer att ha. Istället innebär det att vara medveten om att den egna rollen som förälder kommer att vara annorlunda, att den kommer att kräva anpassningsförmåga och villighet att lyssna till och rätta sig efter barnet på ett helt nytt sätt. Att vara förberedd innebär också att vara öppen för att själv förändras och utvecklas på ett sätt man aldrig tidigare haft möjlighet till.

/Maria Magdalena kanaliserad av Charlotta

14 comments

Marie 12 mars, 2020 - 12:10

Jag skulle vilja läsa, inhämta mer om detta. Har du tips?

Charlotta 12 mars, 2020 - 12:20

Hej Marie, välkommen hit! Jag känner tyvärr inte till någon annan som har kanaliserat liknande information än men det bör finnas, speciellt i USA finns det många som kanaliserar så prova att googla på engelska.

De tidigare inläggen jag har kanaliserat i ämnet hittar du här och här.
/C

Lisbeth 12 mars, 2020 - 13:45

Tack för ännu en hopp ingivande text!
Jag läste en gång en bok som handlade om maskulina respektive feminina ledarstrukturer, i den boken menade man att den förstnämnda principen byggde på en hirarktisk struktur med olika nivåer i maktstrukturen i form av en pyramid där de olika nivåerna hade makt och ansvar beroende på var i hiarkin man befann sig , medan den feminina principen byggde mer på en cirkulär ledarstruktur där ledarrollen flyttades inom gruppen beroende på vilken sakfråga som skulle lösas!
För mig verkar det att vi är på väg emot en bättre balans mellan dessa olika principer!
Kanske kan det till en början ses som något kaotiskt men jag tror ändå att det är nödvändigt för att människors skapande kraft verkligen på riktigt skall komma till sin rätt!
För att denna frihet skall fungera så måste all styrning på individplan hämtas från kärlek!
Kärleken är både rättvis och barmhärtig! Kärleken ser och hör allt!
Makt måste vara förankrad i såväl kunskap och logik, som i kärlek och framtidstro!
Pengars makt måste alltså därför vara förakrad i både ansvar och kärlek!
Just i ekonomisektorn finns det ett stort utrymme för förbättring i vår gemensamma värld!
Jag skulle vilja utrycka det att Logik och kärlek måste följas åt!
Tro Hopp och Kärlek! Men störst av allt är kärleken!
Marianne Williamson är ett gott föredöme just när det handlar om att förstå och inse att människor på alla nivåer måste agera utifrån kärlek!
Men detta ursäktar inte passivitet! Det räcker inte med att bara arbeta med sin själsro som många andliga tycks tro!
Handling talar tydligare än ord och känslor! Jesus utryckte ju också att tro utan gärningar är död!
Jag känner mig oerhört frestad att sända en länk med ett av hennes bästa föredrag! Men jag låter bli!
Isället hänvisar jag till hennes stärkande föredrag på Youtube!
Själv tycker jag att hennes förmåga att förklara bakomliggande orsaker till de problem som vi ser i verkligheten gör att det som skymmer sikten röjs undan!
Tyvärr tror jag att många människor har undvikit att engagera sig för att de har trott att de inte har varit tillräkligt felfria i sina egna eller andras ögon.
Som jag förstår det så är kärlekens källa till visdom i hjärtat lika tillgänglig för alla!
Jag vill därför tacka dig Charlotta som under så många år har visat prov på handlingskraft!
Dina texter behövs verkligen i vår tid!

Charlotta 12 mars, 2020 - 15:06

Tack Lisbeth för ditt engagemang. Ja det är hög tid att mänskligheten får bättre balans mellan det feminina och det maskulina men också bättre balans inom det feminina och inom det maskulina. Den röra vi ser omkring oss kommer inte bara från för mycket maskulin energi på många områden utan också för mycket obalanserad maskulin energi precis som för mycket obalanserad feminin energi.
– Den obalanserade maskuliniteten är arg, skrytsam, rädd, oresonlig och ointresserad, har lågt självvärde, ett stort självhävdelsebehov och tar onödiga risker.
– Den balanserade maskuliniteten är stark, värdig, självsäker, beslutsam, fokuserad och engagerad, tar väl övervägda risker, värnar dem som är svaga och tar ansvar för sitt eget liv.
– Den obalanserade femininiteten är självisk, manipulativ, elak, otålig och förtvivlad, sprider gärna rykten och skyller på andra.
– Den balanserade femininiteten är mån om att göra gott, generös, osjälvisk, medveten om sitt eget värde, snäll, omhändertagande och uthållig, låter andra bestämma över sitt eget liv och har påtaglig livsglädje.
Det är alltså precis lika viktigt att ha balanserad femininitet och maskulinitet som att ha balans mellan femininitet och maskulinitet.

Det där med passivitet och att arbeta med sin själsro är lite lurigt för rent krasst skulle världen transformeras till något av ett paradis om alla människor uppnådde den genuina själsro som kommer med markant frekvenshöjning/uppstigning, så betydelsen ska inte förringas. Nu är det ju en process som i praktiken kommer att ta tid och där handling har sin givna plats, men jag vill ändå hävda att ingenting överträffar den egna frekvenshöjningens betydelse för en bättre värld, inte ens kraftfulla handlingar. Effekterna av ett högre kollektivt medvetande kommer alltid att vara större än någon handling som en enskild individ kan åstadkomma.
/C

Lisbeth 12 mars, 2020 - 16:16

Tack jag är helt enig med dig det ena utesluter inte det andra!
Däremot tror jag att många kvinnor och män har missförstått att båda könen måste ha balans inom sig själva mellan dessa principer!
Jag har själv upplevt i min barndom att flickor förväntades vara snälla och lydiga och framför allt tysta! Kvävd kreativitet! Maktlöshet!
Pojkar hade däremot en mycket högre frihet att bestämma själva! Slippa ta hänsyn! Dominera över andra!
I min egen uppväxtfamilj så var dynamiken mera jämlik än i samhället i övrigt vilket har gjort att jag tidigt kunde se denna obalans.
Jag tror att det inre arbetet med att balansera dessa krafter har också missförståtts!
En hel del överdrifter! Som i sin tur har skapat en massa identitetsproblem för många unga och osäkra vuxna!
Det måste vara tillåtet att vara helt sig själv och därmed unik!
Att sträva efter att alla skall vara likadana ger samma dåliga resultat som monokultur och stordrift!
Att toleransen har ökat är bra! Vi behöver inte följa någon annans norm!
Om alla bara hade förstått att vi är värdefulla som vi är så hade många psykiska problem lättat!
Människors lika värde är också ett begrepp, som också många verkar ha svårt att förstå innebörden av!
Människor är olika men vi kan också ha helt olika erfarenheter, målsättningar och meningar som inte alltid är så lätta att bli eniga om!
Jag upplever att vi i mångt och mycket i historiens gång har blivit utsatta för en massa olika sociala experiment och trossystem.
Det räcker att söka sanningen och kärleken inom sig och att agera därefter!
Att älska både sig själv och sin nästa!
Här tror jag att många har missförstått detta också och tagit på sig andras lidande!
Många tror jag har glömt bort sitt eget värde!

Charlotta 12 mars, 2020 - 16:52

Historien innehåller väldigt mycket som är konstigt, sorgligt och rent makabert och allt det påverkar oss fortfarande på olika sätt även om vi inte alltid är medvetna om det. Det enda som kommer att förändra alla de skeva föreställningarna och det problematiska arv vi bär på är den nya medvetandenivå som frekvenshöjningarna medför, de problemen är omöjliga att lösa på den nivå vi befinner oss nu.
/C

Lisbeth 12 mars, 2020 - 17:15

Frekvenshöjningen är väldigt kraftfull så jag vill bara påminna om att våga hoppas!
Det är alltid mörkast före gryningen!
Kärleken är trofast och uthållig!
Det är mycket att ta in för oss alla!
Själv är jag så nyfiken så jag kan nästan inte bärga mig, och jag ser ett stort värde i att ta del av information om vår ljusnande framtid!
Jag har fått reda på att Plejaderna redan hjälper oss!
De lär redan använda rensande teknologi för att hjälpa oss med våra nuvarande problem!

Charlotta 12 mars, 2020 - 18:26

Det kan jag tänka mig, det är många galaktiker som i praktiken är ”här” sedan en tid och hjälper oss på olika sätt. Tänk om man kunde se allt som görs för att hjälpa oss just nu, jag tror det skulle vara överväldigande.
/C

Hanna B 13 mars, 2020 - 08:16

Tack för inlägg och diskussion. De nya barnen märkte jag av här och där, inte alls många men kunde ana början 2000- talet. Har en i min närhet, dotter. Nya tankar, annorlunda nytt synsätt. Det blir härliga samtal o diskussioner. Andra dottern lyssnar, inte låst i det andra, men är mitt emellan. Märkt även klarsynthet på nytt sätt hos några elever jag haft som lärarvikarie. Det blir fina samtal när man ”hänger med”. Fortsättningen blir spännande och utmanande samt lärorik. Även ofta svår att förklara, för mig.

Charlotta 13 mars, 2020 - 09:25

Takc för att du läser Hanna. Jag tror att det du har upplevt är de barnen som kallas indigobarn eller kristallbarn, jag har skrivit lite om dem tidigare här. Den förändring som kommer nu är, som jag förstår det, väldigt mycket större och mer märkbar. Min egen personliga teori är att indigobarnen och kristallbarnen behövde ha lite av de nya energierna för att överhuvudtaget ha förutsättningar att kunna vara bra föräldrar till de nya barnen som börjar komma in i år.
/C

Marie Hedberg 13 mars, 2020 - 17:23

Tänkte om det finns någon här som ”misstänker” att de är förälder till ett utav dessa barn, hör gärna av er till mig. Har själv en dotter på 2,5. Vore fint att bolla lite tankar.

Charlotta 13 mars, 2020 - 17:37

Kommentera här så kan jag i så fall förmedla kontakt via mail.
/C

Marie Hedberg 14 mars, 2020 - 00:56

Tack Charlott. Sä jätte bra och snällt. 🙏🏻💕

Lisbeth 21 april, 2020 - 17:31

Gregg Braden har så fina tankar som jag vill dela.
https://youtu.be/EhGtRxst8OY

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI